lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Instytut » Pracownicy » Bożena Pomorska

prof. dr hab. Bożena Pomorska

Zakład

Zakład Teorii Jądra Atomu

Stanowisko:

profesor zwyczajny

Kontakt:

pokój: 302
telefon: (081) 537-61-68
e-mail: Bozena.Pomorska@umcs.lublin.pl
strona www: http://kft.umcs.lublin.pl/pomorska

Specjalność naukowa:

fizyka jądrowa

Funkcje pełnione w IF UMCS:

 • Kierownik Studium Doktoranckiego Fizyki na Wydz. Mat.-Fiz. U.M.C.S. w latach 1990 i 1991
 • Kierownik Zakładu Teorii Jądra Atomowego od 1996 roku do chwili obecnej.

Kariera zawodowa naukowo - dydaktyczna:

WYKSZTAŁCENIE

 • Szkoła Podstawowa im. St. Wyspiańskiego w Łodzi, 1954-1959; im. M. Konopnickej w Lublinie, 1959-61 r.
 • Matura w Liceum im. Marii Konopnickiej, Lublin, 1965 r.
 • Dyplom magistra fizyki na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu M.C.S., 1970 r. Tytuł pracy dyplomowej: Korelacje pairing w jądrach atomowych.
 • Doktorat w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy, 1974 r. Tytuł rozprawy: Elektryczne momenty multipolowe jąder atomowych. Promotor: Prof. Adam Sobiczewski.
 • Habilitacja na Wydz. Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu M.C.S. w Lublinie, w dziedzinie fizyki teoretycznej w 1981 r. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Powierzchnie energii potencjalnej jader atomowych.
 • Tytuł profesora nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 15 stycznia 1996 roku.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

 • 11/1970 - 9/1974
  doktorantka w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku k. Warszawy
 • 10/1974 - dzisiaj
  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie:
  1974 - 81 na stanowisku adiunkta,
  1982 - 92 na stanowisku docenta,
  1992 - 2003 na stanowisku profesora nadzwyczajnego,
  2003 - dzisiaj na stanowisku profesora zwyczajnego,

PRACA DYDAKTYCZNA

 • Ćwiczenia i wykłady z różnych działów fizyki teoretycznej: podstawy fizyki,mechanika, elektrodynamika, matematyczne metody fizyki, mechanika kwantowa, w latach 1974-77,
 • Wykłady z teorii jądra atomowego od 1980 roku do chwili obecnej,
 • Wykłady z mechaniki kwantowej od 1980 roku do chwili obecnej.
 • Prowadzenie seminarium dla studentów IV i V roku fizyki teoretycznej od 1980 do dziś dnia,
 • Promotorstwo 4 doktoratów:
  – Dr Beata Mach (1990 – 1994)
  – Dr Michał Warda (1995 – 1999)
  – Dr Małgorzata Turos (1999 – 2005 )
  – Dr Katarzyna Mazurek (2000 – 2004 )
 • Opieka nad 40 pracami magisterskimi,
 • Recenzowanie 3 prac doktorskich , habilitacyjnej, prof

Kariera zawodowa - praktyka:

 • Grudzień 1976 - grudzień 1977, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, Z.S.R.R., badanie struktury jąder atomowych we współpracy z prof. I.N. Mikhailovem.
 • Luty 1979 - styczeń 1980, Uniwersity of Hannover, Institute of Theoretical Physics, praca z prof. E. Wernerem nad fizyką rozszczepienia jąder atomowych.
 • Marzec 1980 - wrzesień 1980, Physics Department, Technical University München, badania ruchów kolektywnych jąder atomowych we współpracy z prof. Klausem Dietrichem.
 • Pażdziernik 1985 - wrzesień 1986, Institute of Theoretical Physics, University of Regensburg, współpraca z profesorami M. Brackiem i E. Wernerem dotycząca dynamicznych korelacji w stanie podstawowym jąder atomowych.
 • Maj 1989 - lipiec 1989, Physics Department, Technical University München, praca z profesorami. K. Dietrichem i P. Ringiem nad samozgodnymi modelami jądrowymi.
 • Wrzesień 1991 - czerwiec 1992, Institute of Nuclear Research, CNRS, Strasbourg, badania protonowych i neutronowych rozkładów gęstości we współpracy z profesorami  J. Dudkiem i J. Richertem.
 • Luty 2002, praca na stanowisku zwyczajnego profesora na Technical University München, wspólne badania z         prof. K. Dietrichem.
 • Lipiec 2003, visiting professor w Institute de Recherches Subatomiques w Strasburgu, współpraca z profesorami     J. Bartelem and J. Dudkiem.
 • Lipiec 2004, visiting professor w Institute de Recherches Subatomiques w Strasburgu, współpraca z profesorami     J. Bartelem and J. Dudkiem.
 • Lipiec 2005, visiting professor w Institute de Recherches Subatomiques w Strasburgu, współpraca z profesorami     J. Bartelem and J. Dudkiem.
 • Lipiec 2006, visiting professor w Institute de Recherches Subatomiques w Strasburgu, współpraca z profesorami     J. Bartelem.

Kariera zawodowa - inne formy działalności:

PROSZONE SEMINARIA I WYKŁADY 
w okresie ostatnich 10 lat:

 • 3 seminaria w Institute des Recherches Subatomique w Strasburgu,
 • 4 seminaria w Institut für Theoretische Physik, TUM w Monachium,
 • seminarium w Comissariat d’Energie Atomique w Bruyeres-le-Chatel,
 • Europ. Conf. on Advances in Nuclear Physics and related Areas, Saloniki, Grecja, 1997 (proszony wykład),
 • seminarium w Departamento de Fisica, Universidade de Coimbra,
 • seminarium w Institut für Physik der Johannes Gutenberg Universität, Mainz

PROJEKTY BADAWCZE - GRANTY

Kierownik grantów badawczych Komitetu Badań Naukowych: 1993-1996 grant nr 2P-302-052-06, 1996-1999 nr 2P03B-049-09; głowny wykonawca grantu nr 2P03B-115-19 w latach 2000-2003. Kierowanie Polsko-Francuskim grantem nr 0-17-04 (2001) i wykonanie nr 99-95(2006) w ramach Programu POLONIUM, wykonawca grantu Polskigo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nr N202 179 31/3920 (2006-2009)

Inne:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • 1976 - Nagroda III stopnia Państwowej Rady do Spraw Wykorzystania Energii Atomowej
 • 1978 - Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki
 • 1983 - Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnistwa Wyższego i Techniki
 • 1989 - Nagroda zespolowa III stopnia Ministra Edukacji Narodowej
 • 1995 - Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej
 • 2000 - Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta R.P.

Książki

 •  B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski: „Wybrane działy teorii jądra atomu”, Wydawnictwo Uniw. M.C.S., ISBN 83-227-0438-0, Lublin, 1991 r.
 • B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski: „Zarys teorii jądra atomowego”, PWN, ISBN 83-01-12970-0, Warszawa, 1999

Publikacje: Pokaż abstrakty

 1. A. Dobrowolski,B. Nerlo-Pomorska,K. Pomorski,J. Bartel, Rotatational bands in heavy and superheavy nuclei within the Lublin Strasbourg drop + Yukawa folded model, International Journal of Modern Physics E, 19(), 2010, 699-704

 2. B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, Simple tool to search quasi-magic structures in deformed nuclei, International Journal of Modern Physics E, 18(), 2009, 1099-1103

 3. B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, F. Ivanyuk, Remarks on the nuclear shell correction method, International Journal of Modern Physics E, 18(), 2009, 123-130

 4. A. Dobrowolski, B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, Fission barrier heights of medium heavy and heavy nuclei, Acta Physica Polonica B, 40(), 2009, 705-712

 5. J. Bartel, B. Nerlo-Pomorska, K. Pomorski, Jacobi bifurcation in hot rotating nuclei with a LSD + Yukawa folded approach, International Journal of Modern Physics E, 18(), 2009, 986-995

 6. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Bartel, J. Dobrowolski, A., Nuclear level density parameter, Acta Physica Polonica B, 39(), 2008, 417-420

 7. Pomorski, K. Nerlo-Pomorska, B. Bartel, J., Nuclear level density parameter with Yukawa folded potential, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007 , 566-569

 8. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K., On the average pairing energy in nuclei, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 328-336

 9. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Zwierzchowska, M., Predictions of nuclear masses in different models, International Journal of Modern Physics E, 16(), 2007, 474-482

 10. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Bartel, J., Shell energy and the level-density parameter of hot nuclei, Physical Review C, 74(3), 2006, art. no.-034327

 11. Pomorski, K. Nerlo-Pomorska, B., Shell and pairing energies obtained by folding in N space, Physica Scripta, T125(), 2006, 21-25

 12. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K., Pairing energy obtained by folding in the nucleon number space, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 471-477

 13. Bartel, J. Pomorski, K. Nerlo-Pomorska, B., Nuclear level density at finite temperatures, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 15(2), 2006, 478-483

 14. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Sykut, J. Bartel, J., Temperature dependence of the nuclear energy in relativistic mean-field theory, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 14(3), 2005, 505-511

 15. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Sykut, J. Bartel, J., Temperature dependence of nuclear structure in the relativistic mean-field theory with a new parameter set, International Journal of Modern Physics E-Nuclear Physics, 13(6), 2004, 1147-1155

 16. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Bartel, J. Dietrich, K., Nuclear level densities within the relativistic mean-field theory, Physical Review C, 66(5), 2002, art. no.-051302

 17. Kleban, M. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Berger, J. F. Decharge, J., The ground state properties of spherical nuclei calculated by Hartree-Fock-Bogolubov procedure with the gogny D1S force, Acta Physica Polonica B, 33(1), 2002, 383-388

 18. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Berger, J. F., The neutron and proton density distributions within the HFB calculation with the Gogny force, Acta Physica Polonica B, 32(3), 2001, 925-928

 19. Kleban, M. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Berger, J. F. Decharge, J., Shell corrections of spherical nuclei calculated by Hartree- Fock procedure with the Gogny force, Acta Physica Polonica B, 32(3), 2001, 1119-1122

 20. Pomorski, K. Nerlo-Pomorska, B. Surowiec, A. Kowal, M. Bartel, J. Dietrich, K. Richert, J. Schmitt, C. Benoit, B. Brennand, E. D. Donadille, L. Badimon, C., Light-particle emission from the fissioning nuclei Ba-126, Pt- 188 and (266,272,278)110: theoretical predictions and experimental results, Nuclear Physics A, 679(1), 2000, 25-53

 21. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K. Berger, J. F. Decharge, J., The neutron halo in heavy nuclei calculated with the Gogny force, European Physical Journal A, 8(1), 2000, 19-29

 22. Warda, M. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K., Nuclei far from beta-stability within relativistic mean field theory, Acta Physica Polonica B, 30(3), 1999, 755-760

 23. Warda, M. Nerlo-Pomorska, B. Pomorski, K., Isospin dependence of proton and neutron radii within relativistic mean field theory, Nuclear Physics A, 635(4), 1998, 484-494

 24. Pomorski, K. Ring, P. Lalazissis, G. A. Baran, A. Lojewski, Z. NerloPomorska, B. Warda, M., Ground state properties of the beta stable nuclei in various mean field theories, Nuclear Physics A, 624(3), 1997, 349-369

 25. Pomorski, K. NerloPomorska, B., Light particles emission from hot, rotating, compound nuclei, Acta Physica Polonica B, 28(1-2), 1997, 413-417

 26. NerloPomorska, B. Pomorski, K. Puszyk, J., The isotopic shifts of the mean square radii of odd nuclei, Acta Physica Polonica B, 27(1-2), 1996, 537-540


[ powrót do pełnej listy pracowników ]