lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

I. Opiekun specjalności

Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński


II. Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki ze szczególnie fizyki jądrowej, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w świecie ożywionym i nieożywionym. Absolwent specjalności Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będzie ponadto posiadał wiedzę obsłudze umiejętności przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych krajowych oraz zagranicznych. Ponadto znajomość Prawa Atomowego i aktów wykonawczych umożliwi naszym absolwentom podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.
Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki, fizyki jądrowej i atomistyki.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.