lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Nanotechnologia

Nanotechnologia

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Nanotechnologia

Folder inforamacyjny (PDF)

I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 600 godzin zajęć.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności nanotechnologia odbywają się w pracowni specjalistycznej przy Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur Instytutu Fizyki UMCS.
W trakcie studiów (po piątym semestrze) studenci odbywają praktykę specjalistyczną w zakładach pracy bądź jednostkach naukowo-badawczych.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i fizyki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ‘małych układów’, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w materii skondensowanej. Absolwent specjalności nanotechnologia posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej (m.in. STM) stosowanej w badaniach nanostruktur i znał metody otrzymywania i badania takich struktur. Posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego komputerowego i wykonywaniem obliczeń właściwości małych układów. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i nanotechnologii.
Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu elektronicznego i innych zakładach wysokich technologii.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Większość zajęć dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, w szczególności zatrudnieni w Zakładzie Teorii Fazy Skondensowanej, Zakładzie Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Zakładzie Fizyki Jądrowej w tym samodzielni pracownicy naukowi:
1.    Prof. dr hab. Ryszard Taranko
2.    dr hab. Tadeusz Domański
3.    Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski
4.    Prof. dr hab. S. Zbigniew Korczak
5.    Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński
6.    Prof. dr hab. Mirosław Załużny
7.   Prof. dr hab. Jerzy Żuk

IV. Program (plik PDF)