lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka teoretyczna

Fizyka teoretyczna

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Fizyka teoretyczna


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 660 godzin zajęć.
Zajęcia komputerowe w ramach specjalności Fizyka teoretyczna odbywają się w pracowniach Wydziału MFI.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki teoretycznej. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych, a także będzie znał elementy programowania i posługiwania się różnymi technikami wspomagającymi prace fizyka. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury anglojęzycznej.
Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach wymagających ogólnego wykształcenia z fizyki będącej dobrą bazą do uzupełnienia, poprzez kursy specjalistyczne, umiejętności wymaganych przez pracodawcę.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich). W szczególności specjalizacja przygotowuje kandydatów na fizykę teoretyczną.
Licencjat w ramach specjalności Fizyka teoretyczna znacznie ułatwia dalsze kształcenie na studiach magisterskich w zakresie fizyki teoretycznej oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, w szczególności zatrudnieni w Katedrze Fizyki Teoretycznej, w tym samodzielni pracownicy naukowi:

1.    Prof. dr hab. A. Góźdź
2.    Prof. dr hab K.Murawski
3.    Prof. dr hab. B. Pomorska
4.    Prof. dr hab. K. Pomorski
5.    Prof. dr hab. K.I. Wysokiński
6.    Prof.dr hab. M. Załużny
7.    dr hab. A. Baran
8.    dr hab. T. Domański
9.    dr hab. J. Matyjasek
10.    dr hab M. Rogatko
11.    dr hab. E. Taranko
12.    dr hab. R. Taranko

IV. Program (plik PDF)