lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka środowiska

Fizyka środowiska

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Fizyka środowiska


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Na zajęcia specjalizacyjne przeznacza się 660 godzin.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności Fizyka środowiska odbywają się w pracowniach Instytutu Fizyki i Wydziału Chemii UMCS.
W trakcie studiów (po czwartym semestrze) studenci odbywają czterotygodniową praktykę specjalistyczną w zakładach pracy, jednostkach naukowo-badawczych związanych z geologią i ochroną środowiska.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i biofizyki, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego oraz metod pobierania i przygotowywania próbek wód i powietrza do analiz specjalistycznych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych oraz statystycznej obróbki danych.
Absolwent specjalności Fizyka środowiska posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w analizach stanu środowiska naturalnego. Absolwent będzie władał językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki środowiska. Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach geologicznych i hydrogeologicznych.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Większość zajęć dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, między innymi:
1.    Prof. dr hab. Stanisław Hałas
2.    dr hab. Ewa Taranko
3.    dr hab. Krzysztof Bederski
4.    dr Tomasz Pieńkos
5.    dr Artur Wójtowicz
6.    dr Józef Dąbek
7.    mgr Maciej Czarnacki

IV.    Program (plik PDF)