lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka informatyczna

Fizyka informatyczna

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Fizyka informatyczna


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 660 godzin zajęć.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności Fizyka informatyczna odbywają się w pracowniach Elektroniki analogowej i cyfrowej, Akademii Sieciowej CISCO oraz pozostałych pracowniach informatycznych Instytutu Fizyki UMCS.
W trakcie studiów (po czwartym semestrze) studenci odbywają czterotygodniową praktykę specjalistyczną w zakładach pracy, placówkach branży IT bądź jednostkach naukowo-badawczych.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i technologii informacyjnych, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Absolwent specjalności Fizyka informatyczna posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej oraz nowoczesnych urządzeń i technologii cyfrowych. Absolwent posiadał będzie także zaawansowaną wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu sieciowego i komputerowego (możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu CCNA-CISCO). Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i technologii informatycznych.
Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z obsługą i oprogramowaniem sprzętu komputerowego stosowanego w badaniach naukowych, przemyśle teleinformatycznym oraz innych.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Zajęcia dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, między innymi:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Baran
2.    Prof. dr hab. Andrzej Góźdź
3.    Prof. dr hab. Krzysztof Murawski
4.    dr hab. Leszek Wójcik
5.    dr Wojciech Grudziński
6.    dr Jerzy Kraśkiewicz
7.    dr Mirosław Kulik
8.    dr Artur Wójtowicz

IV.   Program (plik PDF)