lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Fizyka doświadczalna i stosowana

Fizyka doświadczalna i stosowana

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Fizyka doświadczalna i stosowana


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 660 godzin zajęć.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności Fizyka doświadczalna i stosowana odbywają się w pracowniach specjalistycznych zakładów doświadczalnych (Zakład Fizyki Molekularnej, Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Zakład Metod Jądrowych) Instytutu Fizyki UMCS.
W trakcie studiów (po czwartym semestrze) studenci odbywają czterotygodniową praktykę specjalistyczną w zakładach pracy, placówkach bądź jednostkach naukowo-badawczych.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych, a także będzie dysponował umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie. Absolwent specjalności Fizyka doświadczalna i stosowana posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami projektowania i obsługi układów eksperymentalnych, miernictwa fizycznego, znajomość funkcjonowania nowoczesnej aparatury badawczej stosowanej w placówkach naukowo-badawczych, przemysłowych, ochrony środowiska i służby zdrowia. Absolwent posiadał będzie także wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem, oprogramowaniem sprzętu komputerowego oraz jego zastosowaniem do sterowania aparaturą badawczą. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki.
Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłowych, pracowniach diagnostycznych, pracowniach związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach i pracowniach służby zdrowia.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Zajęcia dydaktyczne prowadzić będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, między innymi:

1.    Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski
2.    Dr hab. Krzysztof Bederski
3.    Dr. hab. Leszek Wójcik

IV.   Program (plik PDF)