lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.

Folder inforamacyjny (PDF)


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 600 godzin zajęć.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna odbywają się w pracowni jądrowej Instytutu Fizyki UMCS, pracowni radiochemicznej Wydziału Chemii UMCS oraz organizowane będą wyjazdy do Instytutu Energii Atomowej w Świerku k/Otwocka w celu zapoznania się z obsługą reaktora jądrowego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej podpisał porozumienie z Instytutem Energii Atomowej o współpracy dydaktycznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz atomistyki.
W trakcie studiów (po czwartym semestrze) studenci odbywają czterotygodniową praktykę specjalistyczną w krajowych i zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych dysponujących urządzeniami jądrowymi.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki ze szczególnie fizyki jądrowej, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w świecie ożywionym i nieożywionym. Absolwent specjalności Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna będzie ponadto posiadał wiedzę obsłudze umiejętności przydatną przy obsłudze urządzeń jądrowych stosowanych w przemyśle, szpitalach, radiologicznej ochronie środowiska, jednostkach naukowo-badawczych, reaktorach i elektrowniach jądrowych krajowych oraz zagranicznych. Ponadto znajomość Prawa Atomowego i aktów wykonawczych umożliwi naszym absolwentom podjęcie pracy w jednostkach nadzoru jądrowego.
Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki, fizyki jądrowej i atomistyki.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Większość zajęć dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS. Ponadto zajęcia specjalistyczne prowadzić będą również pracownicy Instytutu Energii Atomowej (Świerk k. Otwocka) oraz Wydziału Chemii UMCS.

Podstawową kadrę naukową tworzyć będą:
- prof. dr hab. Mieczysław Budzyński (IF UMCS),
- prof. dr hab Bożena Nerlo-Pomorska (IF UMCS),
- prof. dr hab Krzysztof Pomorski (IF UMCS),
- prof. dr hab. Stanisław Chibowski (Wydział Chemii UMCS),
- prof. dr hab. Stanisław Chwaszczewski (IEA Świerk),
- prof. dr hab. Bronisław Słowiński ( IEA Świerk oraz Politechnika Warszawska).

IV. Program (PDF)

V. Więcej informacji na temat problemów związanych z energetyką jądrowa w Polsce