lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Astrofizyka

Astrofizyka

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Astrofizyka


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 660 godzin zajęć. Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności astrofizyka odbywają się w pawilonie obserwacyjnym Instytutu Fizyki UMCS w Ogrodzie Botanicznym oraz na platformie obserwacyjnej usytuowanej na dachu wieżowca Fizyki.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i astrofizyki, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent specjalności Astrofizyka dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych. Absolwent posiadał będzie wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w astrofizyce. Absolwent dysponował będzie znajomością języków programowania, komputerowej algebry symbolicznej i specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w fizyce i astrofizyce. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i astrofizyki.
Absolwenci specjalności Astrofizyka przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, ośrodkach obliczeniowych i firmach komputerowych.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Większość zajęć dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, w szczególności zatrudnieni w Zakładzie Astrofizyki i Teorii Grawitacji i Zakładzie Fizyki Matematycznej Katedry Fizyki Teoretycznej, w tym samodzielni pracownicy naukowi:
1.    Dr hab. Jerzy Matyjasek
2.    Prof. dr hab. Krzysztof Murawski
3.    Dr hab. Marek Rogatko.

IV. Program (PDF)