lewy róg Logo Instytutu Fizyki UMCS niemożliwe możliwym! Logo Instytutu Fizyki UMCS prawy róg

Strona główna » Studia » Biofizyka molekularna i medyczna

Biofizyka molekularna i medyczna

Studia pierwszego stopnia
kierunek: FIZYKA
specjalność: Biofizyka molekularna i medyczna


I.    Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka trwają 3 lata (6 semestrów). W trakcie ostatniego roku studiów studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym i przygotowują pracę dyplomową. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i nadaniem tytułu zawodowego licencjata fizyki.
Zajęcia w ramach specjalności rozpoczynają się od drugiego roku studiów. Zajęcia specjalizacyjne obejmują 660 godzin zajęć.
Zajęcia laboratoryjne w ramach specjalności Biofizyka molekularna i medyczna odbywają się w pracowni specjalistycznej biofizyki przy Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS oraz w pracowniach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego S.P.Z.O.Z. w Lublinie na podstawie Porozumienia z Uniwersytetem.
W trakcie studiów (po czwartym semestrze) studenci odbywają czterotygodniową praktykę specjalistyczną w zakładach pracy, placówkach służby zdrowia bądź jednostkach naukowo-badawczych.


II.    Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów będzie posiadał umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień fizyki i biofizyki, umiejętność znajdowania informacji w literaturze i bazach danych. Absolwent dysponował będzie umiejętnością interpretacji i ilościowego opisu zjawisk fizycznych w świecie ożywionym i nieożywionym. Absolwent specjalności Biofizyka molekularna i medyczna posiadał będzie ponadto wiedzę związaną z zasadami funkcjonowania aparatury badawczej stosowanej w analizie związków chemicznych, między innymi tych o znaczeniu biologicznym, oraz aparatury stosowanej we współczesnej diagnostyce medycznej. Absolwent posiadał będzie także podstawową wiedzę i umiejętności związane z użytkowaniem oraz oprogramowaniem sprzętu komputerowego. Ponadto, absolwent władał będzie językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury specjalistycznej z zakresu fizyki i biofizyki.
Absolwenci przygotowani będą do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych zakładów przemysłu biotechnologicznego, związanych z ochroną środowiska oraz laboratoriach i pracowniach służby zdrowia.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować kształcenie w Instytucie Fizyki UMCS na kierunku fizyka, na studiach drugiego stopnia (magisterskich) oraz po ich ukończeniu na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) w ramach Studium Doktoranckiego Fizyki, działającego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz w innych placówkach naukowych w Kraju i za granicą.

III.    Kadra

Większość zajęć dydaktycznych prowadzili będą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki UMCS, w szczególności zatrudnieni w Zakładzie Biofizyki:
1.    Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
2.    Prof. dr hab. Stanisław Krawczyk
3.    Prof. dr hab. Jan Sielewiesiuk
4.    dr Wojciech Grudziński
5.    dr Rafał Luchowski


IV.    Program (plik PDF)